Przypadek 40

PRACOWNICY (ŻĄDANIA PRACODAWCÓW W STOSUNKU DO KOBIET)

Kobieta, 35 lat, przed podjęciem pracy przechodzi badania lekarskie. Warunek przyjęcia do pracy: nie może mieć dzieci przez czas trwania kontraktu. Lekarz proponuje przepisanie środków antykoncepcyjnych lub wydanie zaświadczenia, że kobieta nie jest w ciąży.

Powrót do strony głównej

1. Prawo międzynarodowe

   Takie postępowanie jawnie przeczy wielu przepisom prawa międzynarodowego (prawo do prokreacji; zasada niedyskryminacji; zakaz dyskryminacji kobiet).

2. Etyka

   Światowa Organizacja Zdrowia aprobuje prawo człowieka do planowania rodziny w celu zapewnienia większych możliwości i pełniejszego ujawnienia zdolności (WHO, Madryt 1967), pod warunkiem wcześniejszego poinformowania zainteresowanej osoby. Jednak tylko ona może zadecydować o zgodzie lub o odrzuceniu "leczenia" (WHO, Lizbona 1981).

3. Moralność religijna

a) Katolicka. Żądanie sterylizacji, nawet tymczasowej, jest bezprawne. "Stała troska o pomyślność rodziny wymaga takiej organizacji pracy, aby rodzina nie musiała wyrzec się swego naturalnego przeznaczenia" [Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, n. 19, AAS 73 (1981), s. 577-667].
b) Protestancka. Żądanie to jest oczywiście sprzeczne z prawem pracy, którego należy przestrzegać, lub - gdy go nie ma - stworzyć. W efekcie jednym z podstawowych warunków istnienia zdrowego społeczeństwa jest ścisłe rozgraniczenie życia społecznego i obywatelskiego z jednej strony i życia prywatnego z drugiej.
c) Żydowska. Żądanie opisane w tym przypadku jest niemoralne. Nie można pozwolić administracji przedsiębiorstw działać za pomocą szantażu moralnego, zwłaszcza dziś, gdy żyjemy w ciągłym kryzysie i przy bezrobociu. Pracownica sama powinna decydować o tym, ile mieć dzieci i kiedy; żaden przymus nie może być tolerowany.
d) Muzułmańska. W tym przypadku warunkiem przyjęcia kobiety do pracy jest potwierdzenie przez lekarza, że kobieta nie jest w ciąży, lub przepisanie środków antykoncepcyjnych. Taki przymus w stosunku do kobiety jest całkowicie niemoralny, ponieważ ogranicza pełną swobodę decyzji o prokreacji. Islam zabrania takiej dyskryminacji kobiet.
e) Buddyjska. Zdanie podobne do zdania innych religii.

Powrót do strony głównej

Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl