Przypadek 43

PRAWO DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA

Przepisane leki antyrakowe powodują poważne efekty uboczne (wypadanie włosów, bezpłodność, biegunka). Chory nie wie, że jest chory na raka.

Powrót do strony głównej

1. Prawo międzynarodowe

   W obowiązującym prawie międzynarodowym nie ma żadnych przepisów nakładających na lekarza obowiązek informowania pacjenta o jego chorobie. Wyjątek stanowi przypadek, gdy proponowany sposób leczenia może być związany z ciężkimi i (lub) nieodwracalnymi następstwami dla podstawowych praw chorego oraz gdy istnieje możliwość wyboru między ochroną tego lub innego podstawowego prawa. W rozpatrywanym przypadku efekty uboczne stosowania leków nie naruszają ani jednego z podstawowych praw chorego, w konsekwencji nie wydaje się konieczna wstępna dokładna informacja o chorobie, jeżeli chory nie zapyta o nią.

2. Etyka

   Lekarz powinien uzyskać świadomą zgodę pacjenta, opartą na dokładnej informacji, której udzielenia wymagają: WHO (Deklaracja z Lizbony, 1981, Deklaracja z Helsinek, 1964, poprawiona w 1983, Deklaracja z Wenecji, 1983); Światowa Organizacja Psychiatrów (Hawaje 1983); Europejski Komitet Prywatnej Pomocy Medycznej (Deklaracja o szacunku dla osoby ludzkiej podczas pobytu w szpitalu, 1979); Międzynarodowa Rada Służb Medycznych Zakładów Penitencjarnych (Ateny 1979).

3. Moralność religijna

a) Katolicka. Z punktu widzenia moralności katolickiej chirurg ma obowiązek poinformować pacjenta o pożyteczności albo konieczności operacji, podkreślając powstające wątpliwości i wszystkie możliwe konsekwencje. Zabieg jest dozwolony, jeśli nie ma innych dopuszczalnych metod leczenia i jeśli chory wyraził zgodę [Pius XII, AAS 40 (1948)].
b) Protestancka. Nikt nie może dysponować zdrowiem i ciałem drugiego człowieka, jakby to był zwykły towar.
c) Żydowska. Lekarz nie tylko powinien powstrzymać się od przekazania informacji, które mogą wpędzić chorego w stan depresji, ale musi kontynuować udzielanie porad tylko w jednym celu - aby uspokoić pacjenta. Lekarz powinien przejawiać troskę o chorego i udzielać mu pomocy medycznej nawet wtedy, gdy nic to nie daje.
d) Muzułmańska. Lekarz ma obowiązek uprzedzić chorego o konsekwencjach wynikających z efektów ubocznych kuracji, na przykład w trakcie leczenia raka. Związane to jest z kwestią, czy lekarz powinien powiedzieć prawdę o naturze i możliwych ciężkich następstwach choroby. Podstawowym i istotnym elementem jest to, że lekarz musi zrobić wszystko dla ratowania życia chorego. Uświadomiona zgoda pacjenta jest oczywiście pożądana.
e) Buddyjska. Zdanie podobne do zdania innych religii.

Powrót do strony głównej

Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl